REGULAMIN KONFERENCJI REQUEST 2018

Postanowienia ogólne

§1

 1. Organizatorem konferencji reQuest, zwanej dalej Konferencją, jest Stowarzyszenie Jakości Systemów Informatycznych z siedzibą w Warszawie, ul. Poznańska 16 lok. 4, wpisane do Rejestru stowarzyszeń Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000175199, zwane dalej Organizatorem.
 2. Konferencja odbędzie się w dniach 4-5 października 2018 w hotelu Boss w Warszawie.

§2

Głównym celem Konferencji jest integracja środowiska osób zajmujących się analizą biznesową/systemową, inżynierią wymagań, użytecznością, projektowaniem nowych rozwiązań i usług przez stworzenie sposobności do wymiany doświadczeń oraz zachęcenie do dyskusji na temat zagadnień związanych z tematyką konferencji.

 

§3

Konferencja kierowana jest do osób posługujących się językiem polskim i/lub angielskim. W programie Konferencji znajdą się wykłady i warsztaty prowadzone zarówno w języku polskim, jak i angielskim.

§4

Komunikaty i informacje dotyczące Konferencji są publikowane na stronie internetowej Konferencji request.pl oraz na profilu FB https://www.facebook.com/reQuestConference

Warunki uczestnictwa

§5

Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest:

 1. Poprawne wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszenia uczestnictwa za pomocą systemu rejestracyjnego Konfeo.com (https://request2018.konfeo.com)
 2. Akceptacja zgłoszenia przez Organizatora w formie potwierdzenia przesłanego na adres poczty elektronicznej Uczestnika, podany na formularzu zgłoszeniowym.
 3. Wniesienie opłaty rejestracyjnej.

§6

Nieodpłatna rezygnacja lub wymiana Uczestnika na inną osobę jest możliwa wyłącznie w nieprzekraczalnym terminie do 24.09.2018 r., a dane nowego Uczestnika muszą przed tą datą zostać przesłane do Organizatora pocztą elektroniczną na adres kontakt@request.pl i potwierdzone przez wiadomość zwrotną. 

§7

 1. Opłata za uczestnictwo tylko w Konferencji wynosi:
  1. W pierwszym terminie, czyli do 13 lipca 2018 r.
   1. Wariant 1 (1 dzień konferencji – 4 lub 5 października 2018r.) 500 PLN
   2. Wariant 2 (1 dzień konferencji – 4 października 2018r. + 1 warsztat – 5 października 2018r.) 800 PLN
   3. Wariant 3 (pełen pakiet: 1 dzień konferencji – 4 października 2018r. + 2 warsztaty- 5 października 2018r.) 950 PLN
  2. W drugim terminie, czyli od 20 lipca 2018r. do zamknięcia zgłoszeń 10 września 2018r.  
   1. Wariant 1 (1 dzień konferencji – 4 lub 5 października 2018r.) 600 PLN
   2. Wariant 2 (1 dzień konferencji – 4 października 2018r. + 1 warsztat – 5 października 2018r.) 900 PLN
   3. Wariant 3 (pełen pakiet: 1 dzień konferencji – 4 października 2018r. + 2 warsztaty- 5 października 2018r.) 1100 PLN

UWAGA: Wszystkie podane ceny są cenami netto, należy doliczyć do nich 23% podatku VAT.

 1. Opłata za uczestnictwo w Konferencji obejmuje możliwość udziału w wykładach i warsztatach organizowanych w ramach Konferencji, zgodnie z wybranym przy rejestracji wariantem oraz wyborem poszczególnych warsztatów.
 2. Liczba miejsc na warsztaty jest ograniczona – o przyjęciu na listę uczestników warsztatów decyduje kolejność zgłoszeń.
 3. Wykłady i warsztaty prowadzone są w języku polskim lub angielskim. Podczas rejestracji będzie wskazany język prowadzenia poszczególnych warsztatów.
 4. Zmiana wyboru warsztatów możliwa jest w zależności od dostępności miejsc. Organizator nie gwarantuje możliwości zamiany wybranego przy rejestracji warsztatu na inny.
 5. Opłatę zgłoszeniową należy przelać na rachunek bankowy Organizatora w terminie do 14 dni od rejestracji na podstawie faktury proforma.
 6. Nieuiszczenie opłaty zgłoszeniowej we wskazanych terminie skutkuje skreśleniem Uczestnika  z listy Uczestników konferencji.
 7. Faktury VAT zostaną przekazane zainteresowanym Uczestnikom w trakcie Konferencji lub przesłane na wskazany adres pocztowy po jej zakończeniu.

§8

 1. Liczba miejsc dla Uczestników Konferencji jest ograniczona.
 2. Organizator udostępni do sprzedaży pulę 150 miejsc w pierwszym terminie (do 13 lipca 2018 r.) i 150 miejsc w drugim terminie (od 20 lipca 2018 r.)
 3. Przyjmowanie zgłoszeń zostanie zakończone 10 września 2018 r. lub w chwili wyczerpania puli dostępnych miejsc.

§9

Organizator zapewnia Uczestnikom Konferencji:

 1. Posiłki podczas trwania Konferencji.
 2. Możliwość wzięcia udziału w wykładach, warsztatach i innych wydarzeniach organizowanych w ramach Konferencji (zgodnie z wariantem wskazanym przy rejestracji oraz wyborem warsztatów).
 3. Kolację integracyjną w dniu 4 października 2018r. Kolacja odbędzie się w hotelu Boss.

Organizator nie zapewnia:

 1. Posiłków i atrakcji innych, niż przewidziane w programie Konferencji.
 2. Noclegów.
 3. Transferu z/do hotelu Boss.
 4. Tłumaczenia wykładów, warsztatów i innych form prelekcji.

§10

 1. Przesłanie formularza zgłoszenia uczestnictwa jest jednoznaczne ze zgodą na rozpowszechnianie wizerunku Uczestnika w celach promocyjnych Konferencji, w szczególności publikowanie w Internecie zdjęć wykonanych podczas Konferencji. Uczestnicy nie otrzymują wynagrodzenia z tytułu wyrażonych zgód i wykorzystania wyżej wymienionych materiałów.

Przebieg konferencji

§11

 1. Rejestracja Uczestników Konferencji odbędzie się w hotelu Boss w Warszawie w dniu:
  1. 4 października 2018 r. – w przypadku Uczestników zarejestrowanych na część konferencyjną i warsztatową
  2. 5 października 2018 r. – w przypadku Uczestników zarejestrowanych wyłącznie na warsztatową
 2. Konferencja odbędzie się w hotelu Boss w Warszawie w dniach 4 października (część konferencyjna), oraz 5 października 2018 r. (część warsztatowa).
 3. Kolacja integracyjna odbędzie się w hotelu Boss w Warszawie w dniu 4 października 2018 r.
 4. Dokładne informacje organizacyjne zostaną podane w terminie późniejszym, nie później niż 1 tydzień przed rozpoczęciem Konferencji.

§12

Szczegółowy program Konferencji (agenda) zostanie opublikowany na stronie internetowej Konferencji www.request.pl

Postanowienia końcowe

§13

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do właściwej interpretacji niniejszego regulaminu, a także do wydawania instrukcji dodatkowych.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu Konferencji.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody osobiste i majątkowe, które mogą wystąpić przed, w trakcie lub po zakończeniu Konferencji.
 4. Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie danych osobowych w tym m.in. adresów mailowych przesłanych Organizatorowi w celach związanych z organizacją Konferencji, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. 1997 nr 133 poz. 883).
 5. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za poprawność podanych danych, w szczególności danych kontaktowych.
 6. Wszelka zorganizowana działalność promocyjna podczas Konferencji, w szczególności reklama własnej działalności i rekrutacja pracowników, może być prowadzona wyłącznie za pisemną zgodą Organizatora.
 7. Hotel zastrzega, iż spożywanie alkoholu w salach gastronomicznych zakupionego poza hotelem jest zabronione.
 8. Hotel nie wyraża zgody na catering – obsługę imprez gastronomicznych realizowanych na terenie Hotelu przez podmioty zewnętrzne.